skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn namelijk als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school) ontwikkeling van het kind. Daarom willen we graag met elkaar samenwerken. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan het meevieren van de maandvieringen, hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school.

Ouderraad

De Parel heeft een ouderraad die de ouders vertegenwoordigd naar de directeur en het team. De ouderraad werkt samen met de school aan de invulling van drie pijlers, te weten:

  • ouderbetrokkenheid
  • identiteit
  • in en om de school

De ouderraad bestaat uit zes leden. Samen kijken we hoe we de ouders op een goede manier kunnen betrekken bij de school en hoe we kunnen zorgen dat met hulp van de ouders een veelheid van activiteiten kunnen worden vorm gegeven. De OR heeft bijvoorbeeld contact met de Activiteitencommissie, luizencontrole commissie en de Tussenschoolse opvang.

U kunt de ouderraad bereiken via:

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

 

De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Als u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

De MR voor leerkrachten

Voor de leerkrachten is de MR te vergelijken met een ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Een leerkracht kan via de medezeggenschapsraad zijn/ haar stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. Hierbij geldt ook dat de MR in principe geen individuele problemen behandelt maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zonodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

 

Taken MR

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleidsonderwerpen zoals; verbetering van het onderwijs, het kiezen van leermethodes, personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten en groepsformatie), het schoolplan, de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid (in en rond de school), leerlingenbegeleiding en –zorg en communicatie en betrokkenheid van en naar ouders.

 

Samenstelling MR

Voor het schooljaar 2022-2023 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:

 

Personeelsgeleding:                           Oudergeleding:

Esther Korf                  Lid                   vacature                                                               Voorzitter

Marieke Bontekoe      Lid                   Seyanda Kremer                                                  Secretaris

Ilonka Meijer              Lid                   Gabriella Dekker en Rinske Reitsema             Lid

 

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur (Mirjam Belle) iedere vergadering aan als vertegenwoordiger van de school.

 

Uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen. Deze worden in het Parelsnoer gepresenteerd en kunt u opvragen bij de secretaris van de MR.

Hier vindt u het jaarverslag van de MR.

 

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email op . Ook kunt u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

 

 

Medezeggenschapsraad Gereformeerde Basisschool De Parel Assen

januari 2023

Back To Top